Belangrijke juridische kennisgevingen en privacyverklaringen

Lees onze disclaimer voordat u verdergaat

Geen garantie en geen aansprakelijkheid
Ondanks dat Lonza Group Ltd. zijn uiterste best doet om nauwkeurige en actuele informatie te verstrekken, geven wij geen verklaringen of garanties, expliciet of impliciet, over de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie die op deze website wordt geboden en wijzen we alle aansprakelijkheid af voor het gebruik van de website of andere websites die hieraan zijn gekoppeld. Lonza Group Ltd. kan deze website te allen tijde en zonder kennisgeving wijzigen, maar is hiertoe niet verplicht. Lonza Group Ltd. biedt geen garanties, expliciet of impliciet, en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel gebruik van deze publicatie. Alle gebruikers gaan ermee akkoord dat de toegang tot en het gebruik van deze website en eventuele websites waarnaar op deze website een koppeling is geplaatst, en de informatie op deze website en gekoppelde websites op eigen risico zijn. Lonza Group Ltd. en andere partijen die betrokken zijn bij het maken van deze website zijn niet aansprakelijk voor eventuele directe schade, incidentele schade, gevolgschade, indirecte schade of schadevergoedingen die het gevolg zijn van uw toegang tot of gebruik van deze website, waaronder, maar niet beperkt tot virussen die mogelijk schade toebrengen aan uw computerapparatuur. Deze website bevat mogelijk informatie van en koppelingen naar derden. Dergelijke informatie van derden vertegenwoordigt niet per se de mening van Lonza Group Ltd. Koppelingen naar websites van derden worden slechts ter informatie geboden. Lonza Group Ltd. uit geen enkel oordeel over de inhoud van dergelijke informatie of websites van derden en wijst nadrukkelijk alle aansprakelijkheid voor informatie van derden en het gebruik hiervan af.

Geen aanbod en geen verzoek
De informatie op deze website vormt geen aanbod voor of verzoek tot het kopen, verkopen, verhandelen van of uitvoeren van transacties in aandelen van Lonza Group Ltd. Beleggers moeten niet op deze informatie vertrouwen voor hun beleggingsbeslissingen.

Algemene voorwaarden
Lonza Group Ltd. verleent u hierbij het recht om deze publicatie te bekijken, op te slaan en hiervan kopieën te reproduceren voor persoonlijk gebruik, mits u zich houdt aan de volgende voorwaarden:

  1. De publicatie mag uitsluitend worden gebruikt voor interne doeleinden en mag niet worden verkocht of gedistribueerd voor commerciële of politieke doeleinden.
  2.  De publicatie mag op geen enkele wijze worden gewijzigd, verspreid, opnieuw worden geplaatst of worden overgedragen.
  3. Op elke kopie van dit werk of een deel hiervan moet de verklaring inzake het auteursrecht vermeld zijn.

Lonza Group Ltd. is te allen tijde gerechtigd om onderhavige algemene voorwaarden aan te passen door deze pagina bij te werken. U bent gebonden aan dergelijke aanpassingen en moet daarom deze pagina regelmatig bekijken om de actuele algemene voorwaarden opnieuw te lezen. Maak geen gebruik van onze service als u niet akkoord gaat met dit beleid.

Handelsmerken
De handelsmerken, logo’s en servicemerken (gezamenlijk de “handelsmerken” genoemd) die worden gebruikt of genoemd op deze website zijn gedeponeerde en niet-gedeponeerde handelsmerken van Lonza Group Ltd. en andere derden en zijn juridisch beschermd. Let op: sommige productnamen zijn handelsmerken, ook als deze niet specifiek worden vermeld. Niets op deze website mag worden geïnterpreteerd als het, via implicatie, estoppel of op andere wijze, verlenen van een licentie of recht op de handelsmerken, zonder dat u hiervoor de nadrukkelijke schriftelijke toestemming hebt van Lonza Group Ltd. of een toepasselijke derde. Misbruik door u van de handelsmerken op deze website en de bijbehorende voorwaarden is strikt verboden.

Productgebruik en -aanbevelingen
Deze website is bedoeld voor het verstrekken van algemene informatie over Lonza Group Ltd. en zijn producten. Deze website is niet bedoeld als instructie voor correct gebruik van producten die zijn gemaakt en geleverd door Lonza Group Ltd. Alle aanbevelingen voor de verwerking, de opslag of het gebruik van producten, ongeacht of deze schriftelijk of mondeling zijn gedaan, of zijn afgeleid van testresultaten, zijn gebaseerd op de kennis van Lonza Group Ltd. op het moment dat dergelijke aanbevelingen werden gedaan. Ondanks dergelijke aanbevelingen, moet u als gebruiker van deze producten zelf beslissen en beoordelen of de producten die door Lonza Group Ltd. worden geleverd, evenals de verstrekte informatie en aanbevelingen die door Lonza Group Ltd. worden gedaan, (i) geschikt zijn voor het beoogde proces of gebruik, (ii) voldoen aan de milieu-, gezondheids- en veiligheidsregelgeving, en (iii) geen inbreuk vormen op de intellectuele eigendomsrechten van derden.

Privacybeleid van Lonza Group Ltd.
Lonza Group Ltd. (hierna “Lonza” genoemd) hecht belang aan zijn gebruikers en de bescherming van hun persoonsgegevens. Daarom heeft Lonza onderhavig privacybeleid opgesteld (hierna het “beleid” genoemd). Lonza raadt zijn klanten met klem aan om de tijd te nemen om bekend te raken met dit beleid, aangezien dit van toepassing is op de services die Lonza biedt (hierna de “services”genoemd).

Indien Lonza de persoonsgegevens van een gebruiker wil gebruiken op een manier die niet is beschreven in onderhavig Beleid, moet Lonza u hierover informeren en u de mogelijkheid bieden om medewerking hieraan te weigeren door een e-mail te verzenden naar webfeedback@lonza.com

1. Wijzigingen aan het beleid
Lonza behoudt zich het recht voor om het beleid op elk gewenst moment te wijzigen, mits Lonza uw rechten niet beperkt in een eventuele toekomstige versie in vergelijking met de versie die hier is gepubliceerd. De recentste versie van het beleid vindt u op de volgende URL: http://www.lonza.com/group/en/disclaimer.html. Lonza raadt alle gebruikers aan om deze pagina toe te voegen aan de favorieten of bladwijzers en om deze pagina af en toe te controleren op updates. De huidige versie van het beleid staat altijd aan het einde van het document. Lonza zal zijn best doen om alle eerdere versies van het beleid te bewaren.

2. Persoonsgegevens
Wanneer een gebruiker een Lonza-account maakt, wordt de gebruiker gevraagd om bepaalde persoonsgegevens te verstrekken (waaronder, maar niet beperkt tot uw volledige naam, e-mailadres, accountnaam, accountwachtwoord of andere betalingsgegevens). Lonza kan deze gegevens integreren met andere gegevens die de gebruiker heeft verstrekt, andere gegevens die Lonza in bezit heeft of andere gegevens die afkomstig zijn van derden, zodat Lonza de gebruiker de beste gebruikerservaring kan bieden tijdens het gebruik van de services. Ondanks dat Lonza passende maatregelen neemt om te zorgen dat persoonsgegevens nauwkeurig worden verwerkt, vertrouwt Lonza er volledig op dat gebruikers zorgen dat hun persoonsgegevens correct zijn en dat zij hun gegevens, indien nodig, bijwerken.

Persoonsgegevens worden door Lonza uitsluitend gebruikt op de manier die is beschreven in dit beleid, met het doel services te leveren aan gebruikers, waaronder, maar niet beperkt tot het leveren van verbeterde services en het demonstreren van de functionaliteit van de services.

Lonza zet zich in voor de bescherming van de persoonsgegevens van gebruikers. Daarom deelt Lonza de persoonsgegevens van gebruikers alleen in beperkte gevallen. Deze gevallen zijn onder andere: (i) in overeenstemming met dit beleid; (ii) wanneer Lonza de instemming van een gebruiker verkrijgt; (iii) wanneer Lonza deze informatie deelt met zijn externe providers; (iv) wanneer Lonza wettelijk of krachtens openbare voorschriften verplicht is om deze informatie te delen; of (v) wanneer Lonza deze voorwaarden wil afdwingen.

Lonza kan van tijd tot tijd informatie delen met derden die niet-persoonsgegevens bevat.

Lonza neemt alle redelijke maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. Lonza verkoopt, verhuurt of verhandelt uw persoonsgegevens niet aan derden. Er worden geen persoonsgegevens overgedragen aan derden, behalve in de gevallen die staan vermeld in dit privacybeleid.

Indien u zich hebt geabonneerd op de nieuwsupdates van Lonza op de website, mag Lonza uw naam en e-mailadres verstrekken aan partijen die Lonza toewijst voor het verzenden van e-mails aan u. Het is deze partijen niet toegestaan om uw persoonsgegevens te bewaren of te gebruiken voor andere doeleinden dan het verzenden van e-mails.
Lonza biedt alle gebruikers toegang tot hun persoonsgegevens en biedt hen ook een manier om deze gegevens te wijzigen of te verwijderen (overeenkomstig de wet en de servicevoorwaarden van Lonza). Indien Lonza een gebruiker niet de mogelijkheid kan bieden om zijn/haar persoonsgegevens te wijzigen of te verwijderen, zal Lonza de gebruiker hierover via e-mail informeren.

Kinderen mogen geen persoonsgegevens overdragen naar onze website zonder de instemming van hun ouders of voogd. Lonza zal van kinderen niet bewust persoonsgegevens verzamelen of gebruiken.

3. Cookies, logbestanden van servers, gegevensopslag en koppelingen naar derden
Wanneer een gebruiker zich toegang verschaft tot de services, verzendt Lonza of een derde minimaal één cookie (een klein gegevensbestand) naar de computer van de gebruiker. Met deze cookie kan Lonza of de derde de computer en internetbrowser van de gebruiker op een unieke manier identificeren. Met deze cookies kunnen Lonza en de ingeschakelde derden een persoonlijkere gebruikerservaring bieden. Bij de meeste internetbrowsers is standaard ingesteld dat cookies worden geaccepteerd. Een gebruiker kan deze instellingen echter zodanig wijzigen dat de gebruiker een melding ontvangt wanneer een cookie wordt verzonden of dat de verzending/ontvangst van alle cookies wordt geweigerd. Als een gebruiker de verzending/ontvangst van alle cookies weigert, kan de gebruikerservaring van de services aanzienlijk minder zijn en mogelijk kunnen de services helemaal niet worden gebruikt. In het kort: als een gebruiker de verzending van persoonsgegevens niet toestaat, kan Lonza de services mogelijk niet aan die gebruiker bieden. Als u meer informatie wilt over dit beleid en wilt weten welke keuzes u hebt als u niet wilt dat deze gegevens door derden worden gebruikt, neemt u contact met ons op via webfeedback@lonza.com.

Wanneer een gebruiker de website van Lonza bezoekt, slaan de servers automatisch informatie op die afkomstig is van de browser van de gebruiker. Over het algemeen wordt deze informatie automatisch verstrekt door een gebruiker wanneer deze een website bezoekt. Deze informatie wordt opgeslagen in een logbestand op de server en bevat mogelijk specifieke gegevens van een gebruiker (waaronder, maar niet beperkt tot het IP-adres, browsersoftware, taal, datum/tijd van bezoek en andere informatie en/of cookies waarmee de computer en internetbrowser van een gebruiker op unieke wijze worden geïdentificeerd). Ten behoeve van de bescherming van gebruikers kan Lonza ook informatie verzamelen over de manier waarop een gebruiker de services gebruikt. Het doel hiervan is een gebruiker te beschermen tegen ongeautoriseerde accountactiviteiten, zoals fraude of “phishing”. Wanneer een gebruiker een e-mail verzendt naar Lonza, zal Lonza die e-mail bewaren zodat Lonza uw bedenkingen kan onderzoeken en hierop kan reageren.

Op onze webpagina staan mogelijk koppelingen naar webpagina’s van derden. Onderhavig privacybeleid is niet van toepassing op dergelijke webpagina’s en Lonza wijst nadrukkelijk alle aansprakelijkheid voor deze websites af.
Voor meer informatie zie ook: https://www.lonza.com/cookies

4. Locatie van servers
Over het algemeen bewaart Lonza alle persoonsgegevens van gebruikers op servers in Zwitserland. Lonza kan deze gegevens binnen de Lonza Groep overdragen naar een van onze databases buiten Zwitserland. Lonza kan gegevens ook in versleutelde vorm opslaan op beveiligde servers bij een derde, binnen of buiten Zwitserland. Ondanks het voorgaande zal Lonza van tijd tot tijd persoonsgegevens analyseren ten behoeve van en overeenkomstig met instructies van een derde (waaronder externe leveranciers van advertenties).

5. Regelnaleving
Lonza zal willekeurige interne controles uitvoeren om te controleren of het bedrijf het eigen beleid naleeft. Voor eventuele vragen over het beleid en het gebruik of de behandeling van persoonsgegevens van gebruikers door Lonza, neemt u contact op met Lonza via webfeedback@lonza.com.

Na ontvangst van een vraag of klacht zal Lonza contact opnemen met de gebruiker en passende maatregelen nemen om de bedenkingen van de gebruiker aan te pakken. Voor aanvullende vragen of bedenkingen over onderhavig privacybeleid kunt u altijd contact met ons opnemen via webfeedback@lonza.com.